Vraagsturing - Organisatie advies

Denken en handelen vanuit het perspectief van de cliënt of patiënt staat haaks op de oude domeincultuur binnen organisaties in de zorg en welzijn. De afdeling, dienst of de professie zijn maar al te vaak leidend bij het nemen van beslissingen over de inrichting en uitvoering van het aanbod.

Roseboom & Partners heeft ervaring met de cultuuromslag die plaats moet vinden om tot een vraaggestuurde organisatie te komen. Niet alleen de organisatie kantelt, maar ook het handelen van de medewerkers zal aansluiting moeten vinden bij de visie van de organisatie.

Veranderingen beginnen in de top van de organisatie. Bestuur en MT zijn verantwoordelijk voor de cultuuromslag en zullen daar in hun handelen invulling aan moeten geven.